انتخاب

من انتخاب نكردم كه درد بكشم، اما تو انتخاب كردي كه زجرم بدهي. 

الان تو انتخاب نكردي كه درد بكشي اما محصول انتخاب تو درد هاي امروزت بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید